2
Zbog čega je menadžment spreman da uloži 3,8 miliona evra? - iConsult d.o.o. Autorski tekst
Avatar

Zbog čega je menadžment spreman da uloži 3,8 miliona evra?

Merenje učinka zaposlenih
Ivan Marković
8519 puta

Posmatraćemo studiju slučaja jedne švajcarske kompanije koja ima potrebu za unapređenjem postojećeg sistema za merenje učinka i procenu rezultata svih zaposlenih, kako bi ostala konkurenta na tržištu, s obzirom da je to postala praksa u svim visoko profesionalnim poslovnim sistemima. Kroz podatke, analiza pokazuje da je isplativost uvođenja sistema za procenu uspešnosti zaposlenih 10 puta veća od ulaganja, kao i važnost prilagođavanja sistema konkretnoj firmi i njenim ciljevima.

Kroz ovu analizu vodiće Vas Ivan Marković, šef tima za izradu platnih struktura i sistema za merenje učinka, koji je vodio ceo proces. Zbog svoje specifične pozicije i rada sa velikim brojem privrednih društava, stekao je sveobuhvatan pregled situacija sa kojim se organizacije mogu sresti u procesima vezanim za ljudske resurse, platnu strukturu i merenje učinka zaposlenih, kao i najpovoljnijeg načina na koji menadžment organizacija može upotrebiti sistem.

U tekstu su dati podaci i osnovna analiza. Ako imate dodatnih pitanja o detaljima možete porazgovarati sa autorom. Za sve dodatne informacije vezane za analizu i proces koji je bio primenjivan, možete nas kontaktirati na email office@iconsult.rs ili na telefon 011/2928399 (od 10 do 17 časova)

Analiza slučaja

Osnovni podaci o kompaniji:
Broj zaposlenih – približno 1300 obuhvaćenih sistemom;
Godišnji obrt – oko 1,5 milijardi evra;
EBITA – oko 420 miliona evra;

Osnovni cilj projekta:
Izrada „novog“ sistema za merenje učinka i glatka migracija sa postojećeg sistema.
Planiran vremenski okvir za realizaciju: 38 meseci
Planirano vreme izrade: 14 meseci (od trenutka definisanja zahteva) + uvođenje (migracija)
Budžet projekta: 3,8 miliona evra
Ukupni troškovi izrade: 3,2 miliona eura (0,21% obrta; 0,7% dobiti firme)
Ostvarena korist investicije: između 25 i 35 miliona tokom prve dve godine
Povraćaj investicije (ROI): 7 do 11 puta (780 - 1100%)

Svi podaci koje je kompanija stavila na raspolaganje tokom izrade bili su poverljivi i pristup njima, kao i samom toku izrade sistema, imao je ograničen broj ljudi zaposlenih u kompaniji. Sistem je rađen potpuno u skladu sa strateškim ciljevima kompanije, a osnovi cilj je bio podrška ostvarenju strateških ciljeva koje je menadžment postavio.

Osnovni zahtevi sistema:
Usklađivanje sistema za evaluaciju performansi sa novim strateškim ciljevima i planom razvoja (prioritet)
Izrada sistema u potpunosti prilagođenog organizaciji
Identifikacija slabih tačaka organizacije
Osnova za promenu broja radnika (povećanje ili smanjenje)
Dobijanje informacija za definisanje ciljeva outsourcing grupe
Osnova za planiranje edukacija
Velika fleksibilnost sistema ka kasnijim promenama strukture zarada

Ostvarene koristi:
Ukupno smanjenje broja grešaka tokom prve godine: 7%
Smanjenje broja grešaka nastalih kao posledica nepoštovanja procedura zaposlenih koji obavljaju poslove niže ili srednje složenosti: 9%
Direktna ušteda nastala smanjenjem broj grešaka: 3,15 miliona eura godišnje
Povećanje produktivnosti do koga je došlo smanjenjem broja grešaka je približno 8 miliona eura godišnje
Značajno poboljšanje kompetencija zaposlenih
Na osnovu izrade adekvatnog plana obuka ostvarena je ušteda od približno 5,1 miliona eura godišnje. Samo ova ušteda je isplatila projekat. Ušteda napravljena u grupnim kotizacijama i organizaciji internih obuka, broj dana obuke je povećan, kao i broj zaposlenih koji su pohađali obuke.

Povećanje produktivnosti i indirektne koristi sistema:
Bolje definisanje potreba za angažovanjem novih zaposlenih ili stavljanjem dela neangažovanih zaposlenih na raspolaganje
Rešavanje deficitarnih zanimanja
Podrška grupama za kontroling i analizu poslovanja
Jednostavnija procedura i lako korišćenje sistema od strane manje edukovanih menadžera, što rezultuje povećanjem produktivnosti njihovih grupa.
Pravedniji sistem naknada
Uspostavljanje bolje komunikacije između podređenih i nadređenih
Veća motivisanost zaposlenih da se usavršavaju

Analiza ovog slučaja nam pre svega pokazuje koristi koje je kompanija imala uvođenjem ovakvog sistema. Važan deo je i isplativost investicije, koja se već tokom prve dve godine isplatila približno 10 puta. U ovom slučaju možemo posmatrati direktne i jasno merljive koristi, kao i indirektne tj. one koristi koje se ne mogu izraziti direktno kroz prihod ili uštedu, ali itekako utiču na rezultat.

Direktni pokazatelji se pre svega vide kroz uštede nastale smanjenjem broja grešaka i troškova obuka. Pre svega, ušteda od 3,15 miliona eura koja je nastala kao rezultat direktnog smanjenja radnih sati potrebnih da se otklone nastale greške, što kroz dodatno angažovanje zaposlenih, što kroz druge vanredne troškove. Ono što se ne vidi u brojevima je smanjenje produktivnosti na drugim proslovima/projektima do koga bi došlo da su te greške nastale, pa tako je procena da su uštede približno 8 miliona eura. Teže bi bilo proceniti kolika je šteta izbegnuta u renomeu kompanije kod svojih klijenata, kao i koristima koje dolaze od veće pouzdanosti i boljeg imidža koje firma sada ima kod klijenata. U budućnosti je sigurno da će neki klijenti biti zadržani zato što nije došlo do grešaka koje su sprečene.

Druga jasno merljiva korist je smanjenje troškova obuka za 5,1 milion eura, ali je prisutna i značajna indirektna korist. Boljim praćenjem rezultata prethodnih obuka, kao i stvarnim potrebama, napravljen je znatno kvalitetniji plan, koji je omogućio da zaposleni dobiju obuku koja im je zaista potrebna i to na način koji daje najbolje rezultate za tu grupu.

Kao zaključak treba navesti da su obuke i smanjenje grešaka samo praktični primeri koristi koje dolaze od povećanja kompetencija svih zaposlenih, što je i osnovna korist navedenog sistema. Detaljnom analizom moguće je sagledati i indirektne koristi, čiji efekat svakako premašuje direktne i čiji je efekat moguće proceniti.

U tekstu su dati podaci i osnovna analiza. Ako imate dodatnih pitanja o detaljima možete razgovarati direktno sa autorom. Za sve dodatne informacije vezane za analizu i proces koji je bio primenjivan možete nas kontaktirati na email office@iconsult.rs ili na telefon 011/2928399 (od 10 do 17 časova)

Tekst u celini, delove teksta, kao i podatke iz analize nije dozvoljeno koristiti bez izričitog odobrenja autora.