2
Koristi sistema upravljanja zaposlenima - iConsult d.o.o. Autorski tekst
Avatar

Koristi sistema upravljanja zaposlenima

Sistemi upravljanja zaposlenima
Ivan Marković
10485 puta

Svaka firma, kao i svaki sistem upravljanja su različiti, pa su zato i ciljevi koje su naši klijenti imali, kao i koristi koje su ostvarivali, bili vrlo različiti. Ovaj tekst pre svega ima za cilj da pokaže na koji su način neke firme upotrebile sistem, kao i da prenesemo neka iskustva vezana za koristi koje su dolazile iz istog.

Prva stvar od kojih zavise koristi koje će jedna firma imati je od toga koliko su procesi bili ranije uređeni. Tako npr. firme koje posluju preduzetnički i pokušavaju da formalizuju svoje poslovanje, kao i firme koje su brzo porasle ili očekuju rast, pre svega dobijaju koristi iz sistematizovanog upravljanja i bolje kontrole rada. Ovo im omogućava da proizvodi ili usluge koje pružaju ostanu na istom nivou kao i sada, kao i da kontinalno povećavaju broj klijenata. Sistem upravljanja sam po sebi neće povećati broj klijenata, ali će zato omogućiti da firme i dalje rade na prepoznatljiv način. Kako je ovo jedan od najčešćih razloga za neuspeh u prelasku iz firme male u firmu srednje veličine, ova korist je često nemerljivo velika. Takođe, uvođenje ovakvih sistema omogućava da produktivnost ne opadne, da broj grešaka ostane na sličnom nivou (ili da se smanji), kao i da se uvedu neki potpuno novi procesi koje firma mora da ima. Kod ovakvih firmi, sistem upravljanja zaposlenima praktično daje okvir bez koga je dalji rast značajno teži.

Kada je reč o velikim sistemima koji su uređeni, imaju razvijene podsisteme sistema upravljanja i standarde kvaliteta, koristi češće dolaze kroz lakše ostvarivanje strateških ciljeva, bolje iskorišćenje resursa, efikasniju kontrolu rada i veću motivaciju zaposlenih. Ne treba zaboraviti i da sistem upravljanja zaposlenima u mnogome unapređuje znanje zaposlenih i pravi sistem obuka neuporedivo efikasnijim i ekonomičnijim. U velikim organizacijama koristi uglavnom dolaze iz činjenice da su ovakvi sistemi izrađivani samostalno, neki čak u službama koje nisu za to bile kompetentne i da generalno između njih ne postoji veza. Zato većina službi ne može da donosi odluke na osnovu više pokazatelja, već samo na osnovu podataka sa kojima raspolaže. Sistem upravljanja zaposlenima zbog toga povezuje postojeće i uz izradu ponekog dodatnog podsistema omogućava firmi, izvršnom menadžmentu i vlasnicima da donose kvalitetnije odluke, zasnovane na tačnim podacima, kao i da firmu lakše usmere ka željenim ciljevima.

U treću grupu spadaju firme koje dobro posluju, ali žele da neke delove svog poslovanja unaprede ili da ih kroz određenu formalizaciju upravljanja zadrže na istom nivou. One često kao ciljeve postavljaju bolje iskorišćavanje postojećih resursa, uspostavljanje sistema kontrole rada, konstantan razvoj zaposlenih, kao i generalno unapređenje upravljačkih kompetencija rukovodilaca.

Ono što je zajedničko za sve je da sistem upravljanja zaposlenima omogućava veoma preciznu identifikaciju slabih tačaka u orgnizaciji i sa te strane može da deluje vrlo preventivno i spreči gubitke. Takođe jedan od zajedničkih efekata je i generalno povećanje motivacije zaposlenih, koje dolazi iz različitih razloga.

Povećanje obima rada ili bolji rezultati nisu uvek sami po sebi cilj. Jer, nekada korist dolazi iz povećanja kvaliteta, a nekada čisto iz omogućavanja fleksibilnosti koje firma sada ima, pa na taj način ne mora da odbija poslove i može da poveća kvalitet rada uz ukupno smanjenje potrebnih resursa. Zaključak je da, kako bi firma ostvarila najviše koristi, treba da započne izradu ovakvog sistema kroz jasno sagledavanje onoga što želi da unapredi, kako bi ostvarivala bolje rezultate. Na osnovu toga treba izraditi stručne predloge i definisanje optimalnog broja podsistema, kao i veza među njima. U ovom poslu, često će manje dobro povezanih sistema dati bolje rezultate, nego nešto što je previše kompleksno i teško za primenu. Ključ uspeha je u prilagođavanju, potrebama i stanju uz minimalno korišćenje resursa. Na taj način ćete ostvariti one ciljeve sistema koje kao firma želite.